Какие банки дают кредиты в Украине?

08.01.2016

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Заявки на кредит приймаються цілодобово

    Необхідність швидко отримати гроші без складнощів з оформленням довідок виникає досить часто. Це буває, коли готівкові потрібні дуже терміново, а також у разі неможливості оформити потрібний документ. Що ж робити? Як обійтися для отримання грошей без довідки про доходи, яка потрібна банку для розгляду справи про позику та для винесення по ньому рішення. Нагадаємо, що довідка про доходи дає фінансовій установі відомості про платоспроможність позичальника. Скажемо відразу, що отримати, наприклад, іпотечний кредит або кредит на покупку машини без цієї довідки неможливо. Чим більша сума позики, тим серйозніше банк ставиться до прийняття рішення про неї.

    Але на щастя для стражденного без грошей банки все ж таки надають споживчі кредити готівкою без довідки про доходи, які хоч і обмежені в сумі грошей, але все ж є. Адже краще щось, ніж нічого. Які банки дають кредит готівкою без довідок в нашій країні?

    По-перше, це молоді і невеликі банки. Конкуренція на ринку банківських послуг дуже велика, монополізм процвітає, тому для того, щоб зайняти свою нішу невеликі банки йдуть на ризики, до того ж повністю виправдані. Кредити готівкою без довідки про доходи дуже популярні з ряду причин і це дозволяє сформувати власну клієнтську базу дуже швидко. Зауважимо, що невелика або розвиваюча  фінансова організація найчастіше має більш високу процентну ставку, але в той же час отримати кредит в ній легше, ніж у великому банку. Серед таких невеликих установ назвемо найбільш популярні. Це такі банки, як Банк Траст, Фідобанк, Platinum Bank, Креді Агріколь Банк, Ідея БАНК. Сума позики обмежена в них сумою 15-20 тисяч гривень. Platinum Bank надає додаткову послугу — він видає кредит готівкою без довідки про доходи з кредитними канікулами. Ще один стрімко увійшов на фінансовий ринок країни молодий і невеликий Банк Михайлівський надає кредити готівкою без довідок до 50000 гривень.

    Великі банки, які займають монопольне становище на ринку, також не упускають можливості заробити швидкі гроші на кредитах готівкою без довідок. Більшість таких банків видають такі позики. Але в них більш ретельно і педантично перевіряють кредитну історію клієнта і тому можливість відмови в позиці більш висока. Однак великі банки можуть собі дозволити менші процентні ставки по кредиту, а також більшу його суму, вона в деяких випадках може досягати і 100 000 гривень. Кредити готівкою без довідок видають такі великі банки, як UniCredit Bank (Укрсоцбанк), ПУМБ, Альфа-Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль. У кожного такого банку своя максимальна сума кредиту і свої умови кредитування. Зауважимо, що з великими банками мати справу завжди вигідніше, хоча б тому, що вони мають більше представництв.

    Більш детально дізнатися які банки дають кредит готівкою без довідок можна скористатися нашим онлайн сервісом. Каталог «Dengi-v-Kredit» надає інформацію про різні послуги кредитування, у тому числі про позику готівкою без довідок в банках України. Каталог зручний, насамперед, тим, що вся потрібна інформація розташована на одному сайті. Розглянути всі пропозиції можна швидко і легко.

    В якості висновку скажемо, що отримати кредит готівкою без довідки про доходи можна, минаючи банківську сферу, а саме банки найбільш суворо дотримуються законодавства і надають найбільш широкий спектр гарантій. А це дуже важливо, адже гроші доведеться повертати і краще робити це в правовому полі.

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

    Необходимость быстро получить деньги без сложностей с оформлением справок возникает довольно часто. Это бывает, когда наличные нужны очень срочно, а также в случае невозможности оформить нужный документ. Что же делать? Как обойтись для получения денег без справки о доходах, которая нужна банку для рассмотрения дела о займе и для вынесения по нему решения. Напомним, что справка о доходах дает финансовому учреждению сведения о платежеспособности заемщика. Скажем сразу, что получить, например, ипотечный кредит или кредит на покупку машины без этой справки невозможно. Чем больше сумма ссуды, тем серьезней банк относится к принятию решения о ней.

    Но к счастью для страждущего без денег банки все же предоставляют потребительские кредиты наличными без справки о доходах, которые хоть и ограниченны в сумме денег, но все же есть. Ведь лучше что-то, чем ничего. Какие банки дают кредит наличными без справок в нашей стране?

    Во-первых, это молодые и небольшие банки. Конкуренция на рынке банковских услуг очень велика, монополизм процветает, потому для того, чтобы занять свою нишу небольшие банки идут на риски, к тому же полностью оправданные. Кредиты наличными без справки о доходах очень популярны по ряду причин и это позволяет сформировать собственную клиентскую базу очень быстро. Заметим, что небольшая или развивающаяся финансовая организация чаще всего имеет более высокую процентную ставку, но в то же время получить кредит в ней легче, чем в крупном банке. Среди таких небольших учреждений назовем наиболее популярные. Это такие банки, как Банк Траст, Фидобанк, Platinum Bank, Креди Агриколь Банк, Идея банк. Сумма займа ограничена в них суммой 15-20 тысяч гривен. Platinum Bank предоставляет дополнительную услугу – он выдает кредит наличными без справки о доходах с кредитными каникулами. Еще один стремительно вошедший на финансовый рынок страны молодой и небольшой Банк Михайловский предоставляет кредиты наличными без справок до 50 000 гривен.

    Большие банки, которые занимают монопольное положение на рынке, также не упускают возможности заработать быстрые деньги на кредитах наличными без справок. Большинство таких банков выдают такие ссуды. Но в них более тщательно и щепетильно проверяют кредитную историю клиента и потому возможность отказа в ссуде более высока. Однако крупные банки могут себе позволить меньшие процентные ставки по кредиту, а также большую его сумму, она в некоторых случаях может достигать и 100 000 гривен. Кредиты наличными без справок выдают такие крупные банки, как UniCredit Bank (Укрсоцбанк), ПУМБ, Альфа-Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль. У каждого такого банка своя максимальная сумма кредита и свои условия кредитования. Заметим, что с крупными банками иметь дело всегда выгодней, хотя бы потому, что они имеют больше представительств.

    Более детально узнать какие банки дают кредит наличными без справок можно воспользоваться нашим онлайн сервисом. Каталог «Dengi-v-Kredit» предоставляет информацию о разных услугах кредитования, в том числе о ссуде наличными без справок в банках Украины. Каталог удобен, прежде всего, тем, что вся нужная информация расположена на одном сайте. Рассмотреть все предложения можно быстро и легко.

  В качестве заключения скажем, что получить кредит наличными без справки о доходах можно, минуя банковскую сферу, но именно банки наиболее строго придерживаются законодательства и предоставляют наиболее широкий спектр гарантий. А это очень важно, ведь деньги придется возвращать и лучше делать это в правовом поле.