Что такое факторинг: механизм, основные плюсы и минусы.

25.02.2019

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Що таке факторинг: механізм, основні плюси й мінуси.

Під факторинговою діяльністю розуміють цілий ряд послуг, основним призначенням яких є продаж (відступання) дебіторського боргу організації. Борг однієї організації перед іншою – закономірне явище і називається дебіторською заборгованістю.

Чому вона виникає? Прикладів може бути багато. Оптовик відвантажує споживачеві товар, за який другий розрахується не відразу, а через тиждень або консалтингова компанія надала свої послуги іншій компанії, а компанія-клієнт розрахується за роботу, відповідно до складеного договору, протягом 10 днів. Такі прогалини в розрахунках негативно позначаються на бізнесі, тим самим знижуючи його здатність до розвитку. В результаті виходить, що доки покупець не оплатить послуги продавця, той не має можливості надавати свої послуги іншим особам. Завданням факторингу і є викорінення таких прогалин. Банківська організація або спеціалізована факторингова компанія, будучи третьою стороною, викуповує зобов’язання боржника, надаючи продавцеві оплату відразу, після виконання ним своїх послуг. Зрозуміло, що ця процедура не безкоштовна, але таким чином бізнес функціонує безперебійно, а відбити комісію фактора неважко.

Як функціонує механізм факторингу:

  • клієнт факторингової організації надає послуги споживачу з відстрочкою оплати;
  • споживач послуг передає фактору пакет документації, що підтверджує виникнення дебіторської заборгованості;
  • факторингова організація покриває частину боргу;
  • дебітор здійснює розрахунок за товари або послуги;
  • організація кредитор і факторингова компанія проводять кінцеві взаєморозрахунки, в результаті яких банк отримує свої гроші з відсотком за послуги, а продавець – залишок відсутніх коштів.

Основні плюси факторингу

Факторинг зручний і вигідний всім учасникам. Продавець може отримати свої гроші до реалізації послуг, а посередник має прибуток у вигляді частки від заборгованості споживача послуг. В результаті виходить, що факторинг зменшує ризики всіх учасників угоди.

До основних плюсів факторингу можна віднести і можливість інкасації дебіторського боргу, що дозволяє фінансувати оборотний капітал. Якщо факторингова організація виступає страховиком угоди то, відповідно, вона й понесе ризики. Функціонування факторингу допомагає розвитку бізнесу. Особливо це зручно і вигідно в тих випадках, коли компанії не можуть отримати позику в банку.

Узгоджена і відпрацьована схема взаємодії всіх трьох сторін забезпечує безпроблемний торговий процес. Постачальник товарів або послуг своєчасно отримує оплату, споживач – свій товар, а факторингова компанія – свої комісійні. Все відбувається узгоджено і без затримок. На відміну від кредитування, відсутні поручителі і заставне майно.

Недоліки факторингу

Напевно, одним, але дуже важливим мінусом факторингу є його ціна. Вона дуже висока і постачальник стає перед вибором: скористатись послугами факторингу, сплативши високу вартість, чи відмовитися, тим самим уповільнивши рух своїх особистих коштів.

Оцінювати всі плюси і мінуси факторингової діяльності необхідно в кожній окремій ситуації і лише після приймати зважене рішення: скористатись даною послугою чи обійтися.

На основі матеріалів globalcredit.ua.

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Что такое факторинг: механизм, основные плюсы и минусы.

Под факторинговой деятельностью понимают целый ряд услуг, основным назначением которых является продажа (уступка) дебиторского долга  организации. Долг одной организации перед другой – закономерное явление и  называется дебиторской задолженностью.

Почему она возникает? Примеров может быть много. Оптовик отгружает потребителю товар, за который второй рассчитается не сразу, а спустя неделю или консалтинговая компания предоставила свои услуги другой компании, а компания-клиент произведет расчет за работу, согласно составленному договору, в течении 10 дней. Такие пробелы в расчетах негативно сказываются на бизнесе, тем самым понижая его способность к развитию. В результате получается, что пока покупатель не оплатит услуги продавца, тот не имеет возможности предоставлять свои услуги другим лицам. Заданием факторинга и является искоренение таких пробелов. Банковская организация или специализированная факторинговая компания, будучи третьей стороной, выкупает обязательства должника, предоставляя продавцу оплату сразу, после выполнения им своих услуг. Понятно, что это процедура не бесплатная, но таким образом бизнес функционирует бесперебойно, а отбить комиссию фактора не составит большого труда.

Как функционирует механизм факторинга:

  • клиент факторинговой организации предоставляет услуги потребителю с отсрочкой оплаты;
  • потребитель услуг передает фактору пакет документации, которая подтверждает возникновение дебиторской задолженности;
  • факторинговая организация покрывает часть долга;
  • дебитор проводит расчёт за товары или услуги;
  • организация кредитор и факторинговая компания проводят конечные взаиморасчеты, в результате которых банк получает свои деньги с процентом за услуги, а продавец — остаток недостающих средств.

Основные плюсы факторинга

Факторинг удобен и выгоден всем участникам. Продавец может получить свои деньги до реализации услуг, а посредник имеет прибыль в виде доли от задолженности потребителя услуг. В результате получается, что факторинг уменьшает риски всех участников соглашения.

К основным плюсам факторинга можно отнести и возможность инкассации дебиторского долга, что позволяет финансировать оборотный капитал. Если факторинговая организация выступает страховщиком сделки то, соответственно, она и понесет риски. Функционирование факторинга помогает  развитию бизнеса. Особенно это удобно и выгодно в тех случаях, когда компании не могут получить займ в банке.

Согласованная и отработанная схема взаимодействия всех трех сторон обеспечивает беспроблемный торговый процесс. Поставщик товаров или услуг своевременно получает оплату, потребитель — свой товар, а факторинговая компания – свои комиссионные. Все происходит согласовано и без задержек. В отличие от кредитования, отсутствуют поручители и залоговое имущество.

Недостатки факторинга

Наверное, одним, но очень важным минусом факторинга является его цена. Она  очень высокая и поставщик становится перед выбором: воспользоваться услугами факторинга, оплатив высокую стоимость, или отказаться, тем самым замедлить движение своих личных финансовых средств.

Оценивать все плюсы и минусы факторинговой деятельности необходимо в каждой отдельной ситуации и только потом принимать взвешенное решение: воспользоваться данной услугой или обойтись.

На основе материалов globalcredit.ua.