Несколько альтернатив банковским депозитам.

25.02.2019

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Кілька альтернатив банківським депозитам.

Найдоступнішим, простим і звичним способом заощадження фінансових коштів українських громадян вважається банківський депозит. Але часи, коли фінансові компанії відчували нестачу ліквідності та підвищували відсотки по депозитах вже залишилися в минулому. Зараз банківські вклади в Україні дешевшають, банки знижують відсотки за залученими коштами, і тримати свої гроші на депозитах стає невигідно. Падіння процентних ставок й послужило тим основним поштовхом, який змусив учасників фінансового ринку шукати альтернативні варіанти заощадження своїх капіталів.

Фахівці сервісу миттєвого кредитування Твої Гроші поділились варіантами заміни стандартного банківського депозиту.

Інвестиції в цінні папери держави

«Безризикова альтернатива» – таку назву отримали облігації внутрішньої держпозики, невід’ємна частина інвестиційних процесів. Придбати облігації можна за допомогою брокерських компаній. При падінні облікової ставки Нацбанку України дохід від державних паперів періодично падає, але облігації можна без перегляду прибутковості інвестувати на довший період часу. Це і є їх основною відмінністю від банківських вкладів.

Акції зарубіжних організацій

Влітку 2017 році українським громадянам спростили інвестиції за кордон (до 50000$/рік). Тепер підписувати договори із зарубіжними страховими організаціями та відкривати депозити в закордонних банках мають можливість усі бажаючі. Інвестування капіталу в акції закордонних компаній стає все більш актуальним. Процес отримання прибутку від акцій дещо відрізняється від прибутку з банківських депозитів та облігацій. Дохід від інвестування можна отримати за рахунок зростання курсу та дивідендів компанії-емітента.

Інвестиції в нерухомість

Інвестицію в нерухомість можна вважати однією з основних альтернатив банківським вкладам. Вкладаючи свої заощадження у квадратні метри, українці хочуть не тільки зберегти свій капітал, але й примножити його. Наприклад, якщо інвестувати в нерухомість Києва, то на сьогоднішній день середній дохід для приватного інвестора може скласти до 15% річних, при її перепродажу.

Банківські метали

Вкладати гроші в банківські метали – гарне рішення, але прорахувати прибутковість від такого виду інвестицій вкрай складно, тому що не завжди спостерігається тенденція до подорожчання. Перевага залишається за золотом. На ринку банківських металів існує ще одна важлива проблема – придбати цінні метали досить просто, а от продати їх – це вже проблема. В Україні відсутній біржовий ринок, на якому можна без особливих втрат продати цінні метали.

Пенсійні заощадження

В нашій країні функціонує близько 60 різних недержавних пенсійних фондів. Щоб захистити гроші своїх клієнтів від непередбачених інфляцій, такі пенсійні фонди інвестують їх в цінні папери та банківські вклади, вважаючи їх більш надійними інструментами інвестування.

Інвестиції в НПФ не можуть 100% замінити банківські депозити, але мають вагомі переваги, якщо розглядати їх з позиції довгострокових вкладів:

  • такі пенсійні фонди щорічно відзначають вищий рівень прибутковості, ніж ставка за банківським депозитом;
  • вкладники недержавних пенсійних фондів мають можливість в будь-який момент розпоряджатись своїм капіталом без втрати прибутковості чи нарахування штрафів, незалежно від того, буде це переказ в будь-який інший фонд або непередбачена виплата з особистих причин.

Криптовалюта

У 2017 році про себе заявив біткоїн, відкрито кинувши виклик усім фінансовим інструментам. На початку року 1 монета криптовалюти коштувала близько 900$, але вже до кінця року вона подорожчала і її вартість перевищила 12000$.

Інвестиції в криптовалюту не можна вважати безризиковими. Якщо в 2017 р. відзначалось стрімке зростання біткоїна, то вже з початку 2019 р. фіксувалось його падіння. Вартість 1 монети біткоїна непередбачувана і залежить від багатьох факторів, тому більшість прогнозів щодо курсу цієї криптовалюти – це всього лише особиста думка експертів. Незважаючи на все це, інтерес до інвестицій в криптовалюту набирає обертів за своєю значимістю, як серед світових інвесторів, так і в нашій країні.

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Несколько альтернатив банковским депозитам.

Самым доступным, простым и привычным способом сбережения финансовых средств украинских граждан считается банковский депозит. Но времена, когда финансовые компании испытывали нехватку ликвидности и повышали проценты  по депозитам уже остались в прошлом. Сейчас банковские вклады в Украине дешевеют, банки снижают проценты по привлеченным средствам, и держать свои деньги на депозитах стает невыгодно. Падение процентных ставок и послужило тем основным толчком, который заставил участников финансового рынка искать альтернативные варианты сбережения своих капиталов.

Специалисты сервиса мгновенного кредитования Твої Гроші поделились вариантами замены стандартного банковского депозита.

Инвестиции в ценные бумаги государства

«Безрисковая альтернатива» — такое название получили облигации внутреннего госзайма, неотъемлемая часть инвестиционных процессов. Приобрести облигации можно с помощью брокерских компаний. При падении учетной ставки Нацбанка Украины доход от государственных бумаг периодически падает, но облигации можно без пересмотра доходности инвестировать на более долгий период времени. Это и является их основным отличием от банковских вкладов.

Акции зарубежных организаций

Летом 2017 г. украинским гражданам  упростили инвестиции за рубеж (до 50000$/год). Теперь подписывать договора с зарубежными страховыми организациями и открывать депозиты в заграничных банках имеют возможность все желающие. Инвестирование капитала в акции заграничных компаний стает все более актуальное. Процесс получения прибыли от акций несколько отличается от процесса прибыли банковских депозитов и  облигаций. Доход от инвестирования можно получить за счет роста курса и за счет дивидендов компании-эмитента.

Инвестиции в недвижимость

Инвестицию в недвижимость можно считать одной из основных альтернатив банковским вкладам. Вкладывая свои сбережения в метры квадратные, украинцы хотят не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. К примеру, если сделать инвестиции в недвижимость Киева, то на сегодняшний день средний доход для частного инвестора может составить до 15% годовых, при ее перепродаже.

Банковские металлы

Вкладывать деньги в банковские металлы — хорошее решение, но просчитать доходность от такого вида инвестиций крайне сложно, так как не всегда наблюдается тенденция к подорожанию. Преимущество остается за золотом. На рынке банковских металлов существует еще одна важная проблема – приобрести ценные металлы довольно просто, а вот продать их – это уже проблема. В Украине отсутствует биржевой рынок, на котором можно без особых потерь продать ценные металлы.

Пенсионные сбережения

У нас в стране функционирует около 60 различных негосударственных пенсионных фондов. Чтобы защитить деньги своих клиентов от непредвиденных инфляций, такие пенсионные фонды инвестируют их в ценные бумаги и банковские вклады, считая их более надежными инструментами инвестирования.

Инвестиции в НПФ не могут 100% заменить банковские депозиты, но у них есть весомые преимущества, если рассматривать их с позиции долгосрочных вкладов:

  • такие пенсионные фонды ежегодно отмечают уровень доходности, который выше, чем ставка по банковскому депозиту;
  • вкладчики негосударственных пенсионных фондов имеют возможность в любой момент распоряжаться своим капиталом без потери доходности или начисления штрафов, независимо от того, будет это перевод в какой-нибудь другой фонд или непредвиденная выплата по личным причинам.

Криптовалюта

В 2017 г. о себе заявил биткоин, открыто бросив вызов всем финансовым инструментам. В начале года 1 монета криптовалюты стоила около 900$, но уже к концу года она подорожала и ее стоимость превысила 12000$.

Инвестиции в криптовалюту нельзя считать безрисковыми. Если в 2017 г. отмечался стремительный рост биткоина, то уже с начала 2019 г. фиксировалось его падение. Стоимость 1 монеты биткоина непредсказуема и зависит от многих факторов, поэтому большинство прогнозов относительно курса этой криптовалюты – это всего-навсего частное мнение экспертов. Несмотря на все это, интерес к инвестициям в криптовалюты набирает оборотов по своей значимости, как среди мировых инвесторов, так и в нашей стране.