Быстрые кредиты малому бизнесу

26.03.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Швидкі кредити малому бізнесуБільшість підприємств малого і середнього бізнесу змушене закриватися через деякий проміжок часу. І основною причиною є відсутність обігових коштів, або ж коштів на розвиток. І неважливо, коли Ви відкрили підприємство, рік або кілька років тому. У нинішніх умовах жорсткої конкуренції, яка існує в бізнесі, необхідно постійно вишукувати можливості здешевлення свого продукту або послуги, поліпшення якості, виходу на нові рівні і ринки. І без матеріальних вкладень це фактично стає неможливим. Добре, якщо коштів у підприємця досить, а якщо їх просто немає? Як бути, як організувати саму недорогу рекламну акцію або виконати модернізацію або придбання устаткування? Це просто неможливо. І питання кредитування представників малого бізнесу є актуальним як ніколи.

 

І, незважаючи на те, що всілякі види кредитування міцно увійшли в життя громадян нашої країни і всіляко просуваються, і заохочуються банками, фінансування малого бізнесу багатьма банками розглядаються як фінансування з великими ризиками неповернення, і тому заявки підприємців беруть до розгляду через рік або шість місяців , з початку успішної підприємницької діяльності. І отримати гроші, в разі необхідності, або зорієнтуватися в пошуках відповідного варіанту кредитування починаючим підприємцям, буває досить складно.

 

Але кредити видаються, обсяги кредитів, що видаються підприємцям — з кожним роком збільшуються. І при цьому банки намагаються максимально знизити свої ризики неповернення. Уважно вивчається кредитна історія підприємства і директора, і в випадках, якщо підприємство зарекомендувало себе як сумлінний платник, можливо навіть оформити швидкі кредити малому бізнесу під більш низькі відсотки.

 

Порядок оформлення

Фактично швидкі кредити малому бізнесу мало чим відрізняються від споживчих кредитів, що надаються банками фізичним особам. Їх також можливо оформити швидко і без застави, але з цього виду кредитування досить високі відсотки, так як банки такі кредити відносять до ризикованих. Деякі представники малого бізнесу, стикаючись з проблемами необхідності терміново сплатити деякі послуги або, припустимо, необхідності видачі заробітної плати співробітникам, змушені звертатися до «лихваря», як це не дивно, але в наші дні вони існують, незважаючи на те, що більшість банків лояльні до своїх клієнтів. Представники малого бізнесу просто не знають, куди звертатися. Недоліком звернення до «лихваря» є те, що ти взяв суму і через певний проміжок часу повинен віддати її повністю з урахуванням відсотків, що, безумовно, є не дуже прийнятним в ряді випадків. Банки ж пропонують графіки погашення, та й термін оформлення в основному становить 1 день.

Оформити кредит з швидким рішенням

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Быстрые кредиты малому бизнесуБольшинство предприятий малого и среднего бизнеса вынуждено закрываться через некоторый промежуток времени. И основной причиной является отсутствие оборотных средств, или же средств на развитие. И неважно, когда Вы открыли предприятие, год или несколько лет назад. В нынешних условиях жесткой конкуренции, существующей в бизнесе, необходимо постоянно изыскивать возможности удешевления своего продукта или услуги, улучшения качества, выхода на новые уровни и рынки. И без материальных вложений это фактически становится невозможным. Хорошо, если средств у предпринимателя достаточно, а если их попросту нет? Как быть, как организовать самую недорогостоящую рекламную акцию или выполнить модернизацию или покупку оборудования? Это просто невозможно. И вопрос кредитования представителей малого бизнеса актуален как никогда.

 

 

И, несмотря на то, что всевозможные виды кредитования прочно вошли в жизнь граждан нашей страны и всячески продвигаются, и поощряются банками, финансирование малого бизнеса многими банками рассматриваются как финансирование с большими рисками невозврата, и поэтому заявки предпринимателей принимают к рассмотрению через год или шесть месяцев, с начала успешной предпринимательской деятельности. И получить деньги, в случае необходимости, или сориентироваться в поисках подходящего варианта кредитования начинающим предпринимателям, бывает довольно сложно.
Но кредиты выдаются, объёмы кредитов, выдаваемых предпринимателям — с каждым годом увеличиваются. И при этом банки стараются максимально снизить свои риски невозврата. Внимательно изучается кредитная история предприятия и директора, и в случаях, если предприятие зарекомендовало себя как добросовестный плательщик, возможно даже оформить быстрые кредиты малому бизнесу под более низкие проценты.

 

 

Порядок оформления

Фактически быстрые кредиты малому бизнесу мало чем отличаются от потребительских кредитов, предоставляемых банками физическим лицам. Их также возможно оформить быстро и без залога, но по этому виду кредитования довольно высокие проценты, так как банки такие кредиты относят к рискованным. Некоторые представители малого бизнеса, сталкиваясь с проблемами необходимости срочно оплатить некоторые услуги или, предположим, необходимости выдачи заработной платы сотрудникам, вынуждены обращаться к «ростовщикам», как это ни странно, но в наши дни они существуют, несмотря на то, что большинство банков лояльны к своим клиентам. Представители малого бизнеса просто не знают, куда обращаться. Недостатком обращения к «ростовщикам» является то, что ты взял сумму и через определенный промежуток времени должен отдать ее полностью с учетом процентов, что, безусловно, является не очень приемлемым в ряде случаев. Банки же предлагают графики погашения, да и срок оформления в основном составляет 1 день.

 

Оформить кредит с быстрым решением