Внимание! Кредитные ловушки?

11.04.2017

Увага! Кредитні пастки?В умовах сучасного життя досить велике число людей стали вдаватися до послуг банківських організацій, користуючись різними кредитними програмами.

 

Судячи з реклами, кожне банківську установу обіцяє відмінні умови кредитування та гнучкі терміни з виплати боргу. Але, на жаль, не все так просто, як здається на перший погляд, і багато хто потрапляє в кредитну пастка банку.

 

Банки, в першу чергу, націлені на отримання власного прибутку, а турбота про благополуччя населення їх турбує в останню чергу. Проте, не дивлячись на всю, здавалося б, простоту одержання деяких кредитів, вони є найбільш невигідними для споживачів. Багато піддаються на рекламні виверти і поспішно укладають кредитні договори, не читаючи його умов. А це призводить до того, що людина стає заручником банку і потрапляє в кредитний капкан.

 

Отже, для того, щоб споживач зумів уникнути попадання в кредитну пастку, йому необхідно, в першу чергу, ретельно вивчати умови договору перед його підписанням. Найчастіше банківські організації диктують своїм клієнтам не зовсім вигідні для них умови. Тому, як правило, в кредитні пастки попадаються юридично непідкованих громадяни, ніж банки, власне, і користуються.

 

Основні кредитні пастки, в які потрапляють багато споживачів:

 1. Найпоширенішою причиною, по якій споживачі потрапляють в кредитну пастку, є процентні ставки, обіцяні банками. Справа в тому, що реальна процентна ставка може досягати до тридцяти відсотків річних, замість обіцяних дванадцяти. Дійсні цифри будуть видні тільки лише при підписанні договору, тому потрібно вивчити його як слід, а вже потім підписувати.
 2. Коли банк обіцяє споживачеві безвідсотковий кредит, варто відразу задуматися, бо це, як правило, не більше, ніж рекламний хід. Насправді ж, нічого безкоштовного не буває. При цьому кредити, які пропонуються у великих торгових центрах, є найбільш невигідними для споживачів. Відсотки і переплата по подібним кредитним програмам можуть доходити до шістдесяти відсотків річних. Потрібно завжди пам’ятати одне правило: найпростіші кредитні програми, є, в підсумку, найдорожчими і невигідними для клієнта.
 3. Коли пропонується кредит без початкового внеску, це так само має насторожити споживача. Справа в тому, що підсумкова реальна вартість такого кредиту буде значно вище, ніж позика при ставці під 16%. Відсоток за таким кредитом буде коливатися в межах до 53%. Тому кредит без початкового внеску, це всього лише виверт банку, покликана заманити клієнтів у свої мережі. Так просто, та ще безкоштовно, кредити банки нікому не видаватимуть, так як вони піклуються, в першу чергу, про свій фінансовому благополуччі.
 4. Не варто забувати про банківські комісійні виплати, які сплачуються за відкриття та обслуговування рахунку в банку, за оформлення страховки, за кожний переказ грошей на рахунок клієнта і т.д. Тому, щоб для споживача не було сюрпризів, даний момент потрібно заздалегідь уточнювати у банківських співробітників.
 5. Варто звернути особливу увагу на можливість сплати боргу по кредиту в достроковому порядку. Даний пункт має бути вказаний у договорі, в іншому випадку, якщо клієнт захоче погасити достроково кредит, його можуть зобов’язати виплатити штраф. Справа в тому, що для банківських установ дуже невигідно, коли клієнт виплачує кредит достроково, оскільки в цьому випадку банк втрачає свої доходи. Так що перед підписанням договору варто перевірити наявність (або відсутність) даного пункту, щоб у подальшому не виникло непорозумінь.
 6. У банку потрібно заздалегідь уточнити підсумкову суму виплат по кредиту. Для цього необхідно попросити банківського співробітника надати конкретний план боргових виплат за весь період кредитування. Знання даної інформації допоможе прийняти вірне рішення про необхідність такого кредиту, а також дасть можливість грамотно оцінити свої фінансові сили на весь період кредитування. Завжди потрібно точно знати, яку конкретну суму доведеться виплатити банку за весь період дії договору кредитування.

Кожен раз, коли ви збираєтеся оформити черговий кредит, пам’ятайте про приховані кредитних пастках банку. Саме їх знання допоможе уникнути непотрібних витрат і розчарувань.

Вибрати кредит Ви можете тут  ➤ ➤ ➤ Внимание! Кредитные ловушки?В условиях современной жизни довольно большое число людей стали прибегать к услугам банковских организаций, пользуясь различными кредитными программами.

 

 

Судя по рекламе, каждое банковское учреждение обещает отличные условия кредитования и гибкие сроки по выплате долга. Но, к сожалению, не все так просто, как кажется на первый взгляд, и многие попадают в кредитную ловушку банка.

 

 

Банки, в первую очередь, нацелены на получение собственной прибыли, а забота о благополучии населения их беспокоит в последнюю очередь. Однако, несмотря на всю, казалось бы, простоту получения некоторых кредитов, они являются наиболее невыгодными для потребителей. Многие поддаются на рекламные уловки и поспешно заключают кредитные договоры, не читая его условий. А это приводит к тому, что человек становится заложником банка и попадает в кредитный капкан.

 

 

Итак, для того, чтобы потребитель смог избежать попадания в кредитную ловушку, ему необходимо, в первую очередь, тщательно изучать условия договора перед его подписанием. Чаще всего банковские организации диктуют своим клиентам не совсем выгодные для них условия. Поэтому, как правило, в кредитные ловушки попадаются юридически неподкованных граждане, чем банки, собственно, и пользуются.

 

 

Основные кредитные ловушки, в которые попадают многие потребители:

 1. Самой распространенной причиной, по которой потребители попадают в кредитную ловушку, являются процентные ставки, обещанные банками. Дело в том, что реальная процентная ставка может достигать до тридцати процентов годовых, вместо обещанных двенадцати. Действительные цифры будут видны только при подписании договора, поэтому нужно изучить его как следует, а потом подписывать.
 2. Когда банк обещает потребителю беспроцентный кредит, стоит сразу задуматься, потому что это, как правило, не более, чем рекламный ход. На самом деле, ничего бесплатного не бывает. При этом кредиты, которые предлагаются в крупных торговых центрах, являются наиболее невыгодными для потребителей. Проценты и переплата по подобным кредитным программам могут доходить до шестидесяти процентов годовых. Нужно всегда помнить одно правило: простые кредитные программы, есть, в итоге, самыми дорогими и невыгодными для клиента.
 3. Когда предлагается кредит без первоначального взноса, это так же должно насторожить потребителя. Дело в том, что итоговая реальная стоимость такого кредита будет значительно выше, чем ссуда при ставке в 16%. Процент по такому кредиту будет колебаться в пределах до 53%. Поэтому кредит без первоначального взноса, это всего лишь уловка банка, призвана заманить клиентов в свои сети. Так просто, да еще бесплатно, кредиты банки никому не выдают, так как они заботятся, в первую очередь, о своем финансовом благополучии.
 4. Не стоит забывать о банковских комиссионных выплатах, выплачиваемые за открытие и обслуживание счета в банке, за оформление страховки, за каждый перевод денег на счет клиента и т.д. Поэтому, чтобы для потребителя не было сюрпризов, сейчас нужно заранее уточнять у банковских сотрудников.
 5. Следует обратить особое внимание на возможность уплаты долга по кредиту в досрочном порядке. Данный пункт должен быть указан в договоре, в противном случае, если клиент захочет погасить досрочно кредит, его могут обязать выплатить штраф. Дело в том, что для банковских учреждений очень невыгодно, когда клиент выплачивает кредит досрочно, поскольку в этом случае банк теряет свои доходы. Так что перед подписанием договора следует проверить наличие (или отсутствие) данного пункта, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений.
 6. В банке нужно заранее уточнить итоговую сумму выплат по кредиту. Для этого необходимо попросить банковского сотрудника предоставить конкретный план долговых выплат за весь период кредитования. Знание данной информации поможет принять верное решение о необходимости такого кредита, а также даст возможность грамотно оценить свои финансовые силы на весь период кредитования. Всегда нужно точно знать, какую конкретную сумму придется выплатить банку за весь период действия договора кредитования.

Каждый раз, когда вы собираетесь оформить очередной кредит, помните о скрытых кредитных ловушках банка. Именно их знание поможет избежать ненужных расходов и разочарований.

Выбрать кредит Вы можете сдесь  ➤ ➤ ➤